پژوهشکده علوم و فناوری نانو
جلسه دفاع از رساله دکتری
ساخت و مهندسی سطح نانو کامپوزیتهای، PU-TiO2 با ویژگیهای
مکانیکی و خونسازگاری بهبود یافته با قابلیت استفاده در مهندسی بافت عروق
دانشجو: غزال کیانپور
اساتید راهنما: دکتر رضا باقری، دکتر علی پورجوادی و دکتر حسین قنبری
7 مهر ماه 1399؛ ساعت 13 ؛ پژوهشکده علوم و فناوری نانو -به صورت مجازی

آگهی دفاع

 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125