هشتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری امسال در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

موضوعات کنفرانس شامل موارد زیر است:

  •  سلول های خورشیدی پروسکایتی

  • سلول های خورشیدی لایه نازک

  • سلول های فتوالکتروشیمیایی

  •  سلول های خورشیدی آلی و پلیمری

  •  سلول های خورشیدی رنگدانه ای

  •  سلول های خورشیدی حساس شده یا مبتنی بر نقاط کوانتومی 

لینک کنفرانس: http://ncl.sharif.ir/nssc98/index.htm

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125